Read

Байки от маститого редактора

Impression
Add to shelf
Already read
6 printed pages

Related booksAll

Г.Л.Зыков, Е.А.Байков

Тайны подводного шпионажа

Святослав Логинов
Хо­ро­ший ре­дак­тор

Святослав Логинов

Хороший редактор

Валерий Гундоров

Байки у костра

Николай Федотов

Милицейские байки

Автор неизвестен
11. Ме­то­дика ре­дак­тор­ского ана­лиза ком­по­зи­ции ли­те­ра­тур­ного про­из­ве­де­ния

Автор неизвестен

11. Методика редакторского анализа композиции литературного произведения

Сергей Романов

Автобайки

Сергей Романов

Байки о любви, семье и теще

Don’t give a book.
Give a library.
fb2epubzip
Drag & drop your files (not more than 5 at once)