Witcheren, Andrzej Sapkowski
da
Books
Andrzej Sapkowski

Witcheren

Read
Martin Gerster Engbo
Martin Gerster Engbohas quoted3 years ago
Vi har aldrig dyrket jorden, vi har ikke revet den i stykker med hakker og plove, i modsætning til jer mennesker. Jorden betaler blodig tribut til jer. Os gav den gaver. I vrister jordens skatte fra den med magt. For os fødte og blomstrede jorden fordi den elskede os.
b7299065813
b7299065813has quoted2 months ago
hvidhåret af? Af magi? Jeg kan se at du ikke er så gammel. Godt, nok om det. Det er bare for sjov, sig ikke noget. Jeg tillader mig at antage at du har en vis erfaring?
– Ja, herre.
– Det vil jeg gerne høre mere om.
Geralt bukkede endnu dybere.
– I ved jo, herre, at vores kodeks forbyder os at tale om hvad vi laver.
– Et meget bekvemt kodeks, min gode witcher, yderst bekvemt. Men uden at gå i detaljer, har du haft at gøre med skovtrolde?
– Ja.
– Og med vampyrer og skovvætter?
– Også det.
Foltest tøvede lidt

white haired by? By magic? I see you're not that old. Well, enough about that. It's just for fun, don't say anything. I allow myself to assume that you have some experience?
- Yes sir.
- I'd like to hear more about that.
Geralt bowed even deeper.
- You know, sir, that our code forbids us to talk about what we're doing.
- A very convenient code, my good witcher, extremely convenient. But without going into detail, have you had to deal with forest trolls?
- Yes.
- And with vampires and woodwinds?
- Also that.
Foltest hesitated a bit

b7299065813
b7299065813has quoted2 months ago
den. Det gælder også Foltest, vores nådige og elskede hersker der bliver ved med hele tiden at hænge disse her kundgørelser op ved vejkrydsene. Der kommer godt nok lidt færre frivillige nu. Der var ganske vist en for nylig, men han ville absolut have de tre tusind på forhånd. Så ham puttede vi i en sæk og smed i søen.
– Lurendrejere er der nok af.
– Ja, dem er der nok af. Rigeligt endda, istemte byfogeden uden at fjerne blikket fra witcheren. – Så hvis du går hen til paladset, skal du ikke kræve guldet på forhånd. Hvis du i det hele taget går derhen.
– Det gør jeg.
– Nå ja, det må du selv om. Men husk mit råd. Og nu vi taler om belønningen, så har der på det seneste været forlydender om at den omfatter

the. This also applies to Foltest, our gracious and beloved ruler who keeps hanging these announcements at the intersections all the time. There are probably a few fewer volunteers now. There was one recently, but he definitely wanted the three thousand in advance. So we put him in a sack and threw in the lake.
- There are plenty of scammers.
- Yes, there are plenty of them. Ample even, the town clerk agreed, without taking his eyes off the switch. - So if you go to the palace, do not claim the gold in advance. If you go there at all.
- I do.
- Well, you have to. But remember my advice. And now that we are talking about the rewards, there have been reports recently that it includes

b7299065813
b7299065813has quoted2 months ago
– Og sådan er det blevet ved, Geralt, i seks år, for skrumlet blev født for omkring fjorten år siden. I den tid har vi også haft andre bekymringer, for vi har været oppe at toppes med Vizimir af Novigrad, men det var der nogle ordentlige, forståelige grunde til, det handlede om at flytte nogle grænsepæle og ikke om døtre eller ægteskabsalliancer. Foltest begynder forresten også at mumle noget om at gifte sig, og han kigger på de kontrafejer som nabohofferne sender til ham, i stedet for at smide dem i lokumsspanden sådan som han gjorde før i tiden. Nå, men fra tid til anden bliver han endnu en gang grebet af denne mani, og så sender han ryttere ud for at lede efter nye troldmænd. Ja, og han har udlovet en belønning, tre tusind, så der er kommet et par brushoveder rendende, lykkeriddere, endda en hyrdedreng, en tåbe der var kendt i hele nabolaget, må han hvile i fred. Og strigaen har det godt. Hun sætter tænderne i nogen med jævne mellemrum. Det vænner man sig til. Og de helte der prøver at helbrede hende, gør i det mindste gavn på den måde at bæstet spiser sig mæt på stedet og ikke strejfer rundt uden for paladsets område. Og Foltest har fået et nyt palads, et ganske pænt et.
– Seks år, sagde Geralt og løftede hovedet. – I løbet af seks år er der ingen der har ordnet sagen?
– Nej da, svarede Velerad og kiggede indtrængende på witcheren. – For sagen er nok ikke til at ordne, så man må lære at leve med

- And that's how it went on, Geralt, for six years, because the scrum was born about fourteen years ago. During that time, we also had other concerns, because we were up there with Vizimir of Novigrad, but there were some decent, understandable reasons why it was about moving some boundary pillars and not about daughters or marriage alliances. Foltest, by the way, is also beginning to mumble something about marrying, and he looks at the counterfeits that the neighboring guards send to him, instead of throwing them in the bin as he did in the past. Well, but from time to time he is once again seized by this mania, and then he sends riders out to look for new wizards. Yes, and he has promised a reward, three thousand, so that a few brush heads come running, knights, even a shepherd boy, a fool known throughout the neighborhood, he must rest in peace. And the striga is doing well. She puts her teeth in someone on a regular basis. You get used to it. And the heroes who try to cure her, at least, benefit by the fact that the beast eats saturated on the spot and does not roam outside the palace area. And Foltest has got a new palace, quite a nice one.
"Six years," said Geralt, raising his head. - In six years, no one has settled the case?
- No, then, Velerad replied, looking intently at the switch. - For the matter is probably not to settle, so one must learn to live with

b7299065813
b7299065813has quoted2 months ago
morgenen.
Hun bevægede sig meget forsigtigt, stille, med lydløse skridt, gled nærmest gennem rummet som et spøgelse, som et drømmesyn, og den eneste lyd der fulgte med hendes bevægelser, kom fra kåben der strøg mod den nøgne hud. Men denne svage, næsten uhørlige knitren vækkede alligevel witcheren, eller hev ham måske nærmere ud af den slummer som han lå og vuggede monotont i, som i et uendeligt hav hvor han flød rundt blandt de let bølgende tangstriber mellem bunden og den rolige overflade

the morning.
She moved very gently, quietly, with silent steps, sliding almost through the room like a ghost, like a dream vision, and the only sound that accompanied her movements came from the cloak stroking her naked skin. But this faint, almost inaudible crackle nevertheless aroused the witcher, or perhaps lifted him out of the slumber in which he lay, rocking monotonously, as in an endless sea where he floated among the slightly undulating seaweed stripes between the bottom and the calm surface.

Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted6 months ago
Dit ønske, hviskede hun med munden meget tæt på hans øre. – Jeg ved ikke om sådan et ønske overhovedet kan opfyldes. Jeg ved ikke om der findes nogen kraft i naturen som kan opfylde sådan et ønske. Men hvis der gør, så er du blevet dømt. Dømt til mig
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted6 months ago
– Vent, hviskede hun. – Dit ønske … Jeg hørte hvad du ønskede. Jeg var forbløffet, virkelig forbløffet. Jeg havde forventet hvad som helst andet, men at … Hvad fik dig til det, Geralt? Hvorfor, hvorfor mig?
– Ved du ikke det
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted6 months ago
– Den eksorcismeformular der gjorde jer så vred … Hvad betyder ordene?
– Det er sandelig et velvalgt tidspunkt til den slags spøgefuldheder.
– Jeg beder jer, herr Krepp.
– Nå ja, sagde præsten der stod gemt bag borgmesterens tunge egetræsbord. – Når det nu er jeres sidste ønske, så vil jeg fortælle jer det. Det betyder … Hmm. Hmm. „Skrid herfra og knep dig selv.“
Geralt trådte ind i intetheden, og kulden kvalte den latter der gennemrystede ham
Thomas Gammelgaard
Thomas Gammelgaardhas quoted6 months ago
hviskede.

– Så påtog han sig opgaven. Ser du, Geralt, der
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted6 months ago
– Hun har fanget den! sagde præsten og lænede sig så langt ud at han var lige ved at falde ud. – Kan I se det magiske lys? Troldkvinden har fanget ånden i sin fælde
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted6 months ago
– Ikke tilstrækkelige til at betvinge bæstet, indvilgede Geralt. – Men jeg jog den væk, og den stak af så hurtigt at luften hylede. Det er da også noget. Yennefer grinede ganske vist af min eksorcismeformular.
– Hvad var det for en formular? Gentag den.
Witcheren gentog den ord for ord.
– Hvad?! udbrød præsten og blev først bleg, derefter rød og til sidst blå i hovedet. – Hvor vover du! Gør du nar ad mig?
– Tilgiv mig, stammede Geralt. – For at være helt ærlig, så ved jeg ikke hvad ordene betyder.
– Så lad være med at sige dem! Jeg ved virkelig ikke hvor I kan have hørt sådan noget svineri
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted6 months ago
I modsætning til præstinder og kvindelige druider der kun modvilligt tog imod grimme eller forkrøblede elever, accepterede troldmænd alle der viste tegn på at være disponerede for det. Hvis barnet bare slap igennem de første år som lærling, så kom magien det til gode – med den kunne man rette skæve ben ud, reparere dårligt sammenvoksede knogler, lappe hareskår sammen og fjerne ar, modermærker og spor efter kopper
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted6 months ago
Det undrer mig ikke. Det er ikke så let at diskutere med fornuftens stemme. Du er syg, Geralt. Du er svækket. Du reagerer dårligt på eliksirer. Du har fået en højere puls, dine øjne fokuserer for langsomt, dine reaktioner er forsinkede. Selv de enkleste tegn går galt for dig. Og du vil begive dig på vej? Du er nødt til at få behandling. Det er vigtigt med terapi. Men først trance.
– Er det derfor du sendte Iola ind til mig? Som en del af terapien? For at gøre trancen lettere
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted6 months ago
Filavandrel rejste sig op. På hans ordre begyndte elverne lynhurtigt at sadle hestene.
– Kom med os, Dana Méadbh, sagde den hvidhårede elver. – Vi har brug for dig. Forlad os ikke, du Evige. Berøv os ikke din kærlighed. Vi dør uden den
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted6 months ago
– Jeg ville ikke have at det skulle gå sådan, sagde djævlen der stadig stod ved siden af dem. – Jeg ville ikke have det, menneske. Jeg vidste ikke at de ville komme lige netop mens vi… da de slog dig ned og bandt din kammerat, bad jeg dem om at efterlade jer der, i humlen. Men
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted7 months ago
– Og jeg gentager spørgsmålet, sagde Duny. – Hvad forlanger du?
– Duny, sagde Geralt alvorligt – Calanthe, Pavetta. Og du, retskafne ridder Tuirseach, Cintras kommende konge. For at blive witcher må man fødes i skæbnens skygge, og det er der ikke særlig mange der bliver. Derfor er der så få af os. Vi bliver gamle og dør, og vi har ikke nogen at give vores viden og vores evner videre til. Vi mangler efterfølgere. Og denne verden er fuld af ondskab der kun venter på at vi forsvinder.
– Geralt, hviskede Calanthe.
– Ja, I tager ikke fejl, dronning. Duny! Giv mig det som du allerede har, men som du ikke ved noget om. Jeg kommer tilbage til Cintra om seks år for at se om skæbnen har været mig nådig.
– Pavetta, sagde Duny og spærrede øjnene op. – Du er vel ikke
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted7 months ago
– Duny, sagde Geralt langsomt. – En witcher der bliver stillet sådan et spørgsmål, er nødt til at bede om at få det gentaget.
– Så gentager jeg det. For, ser du, jeg står også i gæld til dig af en anden grund. Da jeg fik at vide hvem du var, dernede i salen, hadede jeg dig og tænkte meget dårligt om dig. Jeg betragtede dig som et blindt, blodtørstigt redskab, en der slår ihjel tankeløst og hjerteløst, tørrer blodet af klingen og tæller pengene. Men nu er jeg blevet overbevist om at witchererhvervet faktisk fortjener respekt. Du beskytter os ikke kun mod det onde der lurer i mørket, men også mod det der lurer inde i os selv. Det er en skam at der er så få af jer
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted7 months ago
– Ungdommen nu til dags! fnøs Ermion og kiggede hen på dem. – De begynder tidligt. De har kun én ting i hovedet.
– Hvad mener du?
– Hvad for noget, witcher, ved du ikke at en jomfru, altså en uberørt kvinde, ikke ville kunne bruge kraften?
– Pokker tage hendes mødom, brummede Geralt. – Hvor har hun overhovedet de evner fra? Så vidt jeg ved, har hverken Calanthe eller Roegner
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted7 months ago
Ermions blik forsøgte hele tiden at få kontakt med witcheren
Carina Rita Hansen
Carina Rita Hansenhas quoted7 months ago
Nej, Iola. Lad være med at tage min hånd. Berøringen kan fremkalde noget inde i dig … Du kan komme til at se
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)