Related booksAll

Норберт Винер
Го­лова

Норберт Винер

Голова

Норберт Винер
Ин­ди­ви­ду­аль­ный и об­ще­ствен­ный го­мео­ста­зис

Норберт Винер

Индивидуальный и общественный гомеостазис

Норберт Винер
На­ука и об­ще­ство

Норберт Винер

Наука и общество

Норберт Винер

Творец и робот

Норберт Винер
Ки­бер­не­тика и пси­хо­па­то­ло­гия

Норберт Винер

Кибернетика и психопатология

Геннадий Шипов

Теория физического вакуума в популярном изложении

Юрий Чирков

Охота за кварками

Don’t give a book.
Give a library.
fb2epubzip
Drag & drop your files (not more than 5 at once)