Impression
Add to shelf
Already read
19 printed pages
Фантастика и фэнтези
13Readers
0Bookshelves
0Impressions
0Quotes
Related booksAll
Норберт Винер
Ис­ку­си­тель

Норберт Винер

Искуситель

Норберт Винер
Ин­ди­ви­ду­аль­ный и об­ще­ствен­ный го­мео­ста­зис

Норберт Винер

Индивидуальный и общественный гомеостазис

Норберт Винер

Творец и робот

Норберт Винер
На­ука и об­ще­ство

Норберт Винер

Наука и общество

Норберт Винер
Ки­бер­не­тика и пси­хо­па­то­ло­гия

Норберт Винер

Кибернетика и психопатология

Юрий Чирков

Охота за кварками

Александр Китайгородский
Кри­сталлы
Don’t give a book.
Give a library.