The Adventures of Huckleberry Finn, Mark Twain
Free
Mark Twain

The Adventures of Huckleberry Finn

Read
361 printed pages
 • 🎯2
 • 👍2
 • 🔮1
The adventures of a young boy and his friend, an escaped slave, on the Mississippi river in the Antebellum South.
Impression
Add to shelf

Other versions

The Adventures of Huckleberry Finn, Mark Twain
The Adventures of Huckleberry Finn, Mark Twain
 • 🎯Worthwhile2
 • 👍Worth reading2
 • 🔮Hidden Depths1
Sign in or Register
Marina Zala
Marina Zalashared an impression10 months ago
👍Worth reading
🎯Worthwhile

Libby Harris
Libby Harrisshared an impression3 years ago
👍Worth reading
🔮Hidden Depths
💡Learnt A Lot
🎯Worthwhile
🚀Unputdownable

orpianoangelica
orpianoangelicahas quoted3 years ago
That is just the way with some people. They get down on a thing when they don't know nothing about it.
kaltrinaz10
kaltrinaz10has quoted15 days ago
Then for an hour it was deadly dull, and I was fid­gety.
b0642783048
b0642783048has quoted2 months ago
ou don’t know about me with­out you have read a book by the name of The Ad­ven­tures of Tom Sawyer; but that ain’t no mat­ter. That book was made by Mr. Mark Twain, and he told the truth, mainly. There was things which he stretched, but mainly he told the truth. That is noth­ing. I never seen any­body but lied one time or an­other, with­out it was Aunt Polly, or the widow, or maybe Mary. Aunt Polly—Tom’s Aunt Polly, she is—and Mary, and the Wi­dow Dou­glas is all told about in that book, which is mostly a true book, with some stretch­ers, as I said be­fore.
Now the way that the book winds up is this: Tom and me found the money that the rob­bers hid in the cave, and it made us rich. We got six thou­sand dol­lars apiece—all gold. It was an aw­ful sight of money when it was piled up. Well, Judge Thatcher he took it and put it out at in­ter­est, and it fetched us a dol­lar a day apiece all the year round—more than a body could tell what to do with. The Wi­dow Dou­glas she took me for her son, and al­lowed she would siv­i­lize me; but it was rough liv­ing in the house all the time, con­sid­er­ing how dis­mal reg­u­lar and de­cent the widow was in all her ways; and so when I couldn’t stand it no longer I lit out. I got into my old rags and my sugar-hogshead again, and was free and sat­is­fied. But Tom Sawyer he hunted me up and said he was go­ing to start a band of rob­bers, and I might join if I would go back to the widow and be re­spectable. So I went back.
The widow she cried over me, and called me a poor lost lamb, and she called me a lot of other names, too, but she never meant no harm by it. She put me in them new clothes again, and I couldn’t do noth­ing but sweat and sweat, and feel all cramped up. Well, then, the old thing com­menced again. The widow rung a bell for sup­per, and you had to come to time. When you got to the ta­ble you couldn’t go right to eat­ing, but you had to wait for the widow to tuck down her head and grum­ble a lit­tle over the

nuk dini për mua pa lexuar një libër me emrin e Aventurave të Tom Sawyer; por kjo nuk ka rëndësi. Ai libër është bërë nga Z. Mark Twain, dhe ai tha të vërtetën, kryesisht. Kishte gjëra që i shtrinte, por kryesisht ai i tha të vërtetën. Kjo nuk është asgjë. Unë kurrë nuk kam parë askënd, por kam gënjyer një herë ose një tjetër, pa të ishte halla Polly, ose e ve, ose mbase Maria. Halla Polly - Tom's Halla Tom, ajo është dhe Mary, dhe Widow Douglas është thënë gjithçka në atë libër, i cili është kryesisht një libër i vërtetë, me disa shtrëngues, siç thashë më parë.
Tani mënyra se si libri mbyllet është kjo: Tom dhe unë gjetëm paratë që hajdutët fshehin në shpellë, dhe na bënë të pasur. Ne morëm gjashtë mijë dollarë copa - të gjitha ari. Ishte një pamje e tmerrshme e parave kur u grumbulluan. Epo, gjykatësi Thatcher ai e mori atë dhe e vuri atë në interes, dhe na tërhoqi një dollar në ditë çdo pjesë të vitit - më shumë sesa një trup mund të tregonte se çfarë të bënte. Dasma e ve, ajo më mori për djalin e saj dhe lejoi që ajo të më lehtësonte; por ishte e ashpër të jetosh në shtëpi gjatë gjithë kohës, duke marrë parasysh sa e mjerueshme ishte e rregullt dhe e mirë e veja në të gjitha mënyrat e saj; dhe kështu kur nuk mund ta duroja më nuk u ndava. U futa në leckat e mia të vjetra dhe me hogshead të sheqerit përsëri, dhe isha falas dhe i kënaqur. Por Tom Sawyer ai më gjuajti dhe tha që ai do të fillonte një bandë hajdutësh dhe unë mund të bashkohesha nëse do të kthehesha te veja dhe do të isha i respektueshëm. Kështu që u ktheva.
E veja ajo thirri mbi mua dhe më quajti një qengj të humbur të varfër, dhe ajo më quajti shumë emra të tjerë, por ajo kurrë nuk nënkuptonte asnjë dëm prej saj. Ajo më vuri përsëri në to rroba të reja, dhe unë nuk mund të bëja asgjë tjetër përveç djersës dhe djersës, dhe të ndjehesha të ngrënë të gjitha. Epo, atëherë, gjëja e vjetër filloi përsëri. E veja ra një zile për darkë, dhe duhej të vishje në kohë. Kur arritët në tryezë nuk mund të shkonit mirë për të ngrënë, por duhej të prisnit që e veja të rrëzonte kokën e saj dhe të pikëllohej pak mbi

Travel to Foreign Lands, Bookmate
Legend Press, Legend Press
Legend Press
Legend Press
 • 83
 • 59
HarperCollins UK, HarperCollins Publishers
HarperCollins Publishers
HarperCollins UK
 • 25.1K
 • 33
HarperCollins , HarperCollins Publishers
HarperCollins Publishers
HarperCollins
 • 4.8K
 • 28
bookmate icon
One fee. Stacks of books
You don’t just buy a book, you buy an entire library… for the same price!
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)